Класс 25

Список товаров

25 Апостольники
E 250084 Wimples
F 250084 Guimpes [vetements]


25 Банданы [платки]
E 250148 Bandanas [neckerchiefs]
F 250148 Bandanas [foulards]


25 Белье нижнее
E 250026 Linen (Body -) [garments]
E 250026 Underclothing
E 250026 Underwear
E 250055 Corselets
E 250078 Corsets [underclothing]
E 250079 Girdles
E 250146 Slips [undergarments]
F 250146 Combinaisons [sous-vetements]
F 250026 Corps (lingerie de -)
F 250055 Corselets
F 250078 Corsets
F 250026 Dessous [sous-vetements]
F 250079 Gaines [sous-vetements]
F 250026 Lingerie de corps
F 250026 Sous-vetements
F 250026 Vetements (sous--)


25 Белье нижнее, абсорбирующее пот
E 250054 Sweat-absorbent underclothing [underwear]
E 250054 Underclothing (Anti-sweat -)
E 250054 Underwear (Anti-sweat -)
F 250054 Corps (lingerie de -) sudorifuge
F 250054 Lingerie de corps sudorifuge
F 250054 Sous-vetements sudorifuges
F 250054 Sudorifuges (sous-vetements -)


25 Блузы
E 250010 Overalls
E 250010 Smocks
F 250010 Blouses


25 Блузы матросские
E 250120 Stuff jackets [clothing]
F 250120 Vareuses


25 Боа
E 250011 Boas [necklets]
F 250011 Boas [tours de cou]


25 Ботинки
E 250015 Half-boots
F 250015 Bottines


25 Бриджи
E 250063 Breeches [for wear]
F 250063 Culottes


25 Брюки
E 250064 Trousers
F 250064 Pantalons


25 Бутсы
E 250075 Football boots
E 250075 Football shoes
F 250075 Chaussures de football
F 250075 Football (chaussures de -)


25 Бюстгальтеры
E 250114 Brassieres
F 250114 Gorge (soutiens- -)
F 250114 Soutiens-gorge


25 Воротники для одежды
E 250020 Collars [clothing]
E 250020 Shoulder wraps
F 250020 Collets [vetements]
F 250020 Cols


25 Воротники съемные
E 250050 Detachable collars
F 250050 Cols (faux- -)
F 250050 Faux-cols


25 Вставки для рубашек
E 250072 Shirt yokes
E 250072 Yokes (Shirt -)
F 250072 Chemises (empiecements de -)
F 250072 Empiecements de chemises


25 Вуали
E 250123 Veils [clothing]
F 250123 Voiles [vetements]
F 250123 Voilettes


25 Галоши
E 250080 Galoshes
E 250080 Goloshes
F 250080 Galoches


25 Галстуки
E 250060 Neckties
F 250060 Cravates


25 Галстуки-банты с широкими концами
E 250157 Ascots
F 250157 Lavallieres


25 Гамаши [с застежками]
E 250088 Leggings
F 250088 Jambieres


25 Гетры
E 250062 Gaiters
E 250062 Spats
F 250062 Guetres


25 Голенища сапог
E 250040 Boot uppers
F 250040 Bottes (tiges de -)
F 250040 Tiges de bottes


25 Жилеты
E 250082 Vests
E 250082 Waistcoats
F 250082 Gilets


25 Изделия спортивные трикотажные
E 250094 Singlets
E 250094 Sports jerseys
F 250094 Maillots


25 Изделия трикотажные
E 250013 Hosiery
F 250013 Bonneterie


25 Каблуки
E 250131 Heels
F 250131 Talons


25 Кальсоны
E 250023 Drawers [clothing]
E 250023 Pants
F 250023 Calecons


25 Камзолы
E 250147 Teddies [undergarments]
F 250147 Body [justaucorps]
F 250147 Justaucorps [body]


25 Капюшоны
E 250027 Hoods [clothing]
F 250027 Capuchons [vetements]


25 Каркасы для шляп
E 250028 Frames (Hat -) [skeletons]
E 250028 Hat frames [skeletons]
F 250028 Carcasses de chapeaux
F 250028 Chapeaux (carcasses de -)


25 Карманчики
E 250161 Pocket squares
F 250161 Pochettes [habillement]


25 Карманы для одежды
E 250106 Pockets for clothing
F 250106 Poches de vetements
F 250106 Vetements (poches de -)


25 Кашне
E 250021 Collar protectors
F 250021 Cache-col
F 250021 Col (cache- -)


25 Козырьки для головных уборов
E 250030 Cap peaks
E 250030 Peaks (Cap -)
E 250030 Sun visors
E 250030 Visors [hatmaking]
F 250030 Visieres [chapellerie]


25 Колготки
E 250051 Tights
F 250051 Collants


25 Комбинезоны [одежда]
E 250053 Combinations [clothing]
F 250053 Combinaisons [vetements]


25 Комбинезоны для водных лыж
E 250052 Wet suits for water-skiing
F 250052 Combinaisons de ski nautique
F 250052 Ski nautique (combinaisons de -)


25 Корсажи
E 250025 Bodices [lingerie]
F 250025 Camisoles


25 Костюмы
E 250056 Suits
F 250056 Costumes


25 Костюмы купальные
E 250126 Bathing suits
E 250126 Suits (Bathing -)
E 250126 Swimsuits
F 250126 Bain (costumes de -)
F 250126 Bain (maillots de -)


25 Костюмы маскарадные
E 250153 Costumes (Masquerade -)
E 250153 Masquerade costumes
F 250153 Costumes de mascarade


25 Костюмы пляжные
E 250104 Beach clothes
F 250104 Plage (costumes de -)


25 Куртки
E 250121 Jackets [clothing]
F 250121 Vestes


25 Кутки рыбацкие
E 250159 Fishing vests
E 250159 Vests (Fishing -)
F 250159 Pecheurs (vestes de -)
F 250159 Vestes de pecheurs


25 Ливреи
E 250093 Liveries
F 250093 Livrees


25 Лифы
E 250022 Camisoles
F 250022 Cache-corset
F 250022 Corset (cache- -)


25 Майки с короткими рукавами
E 250155 Tee-shirts
F 250155 Tee-shirts


25 Манжеты
E 250095 Cuffs
E 250095 Wristbands [clothing]
F 250095 Manchettes [habillement]


25 Манишки
E 250043 Shirt fronts
E 250044 Chemisettes [shirt fronts]
E 250044 Jumpers [shirt fronts]
F 250043 Chemises (plastrons de -)
F 250044 Chemisettes
F 250043 Plastrons de chemises


25 Мантильи
E 250152 Mantillas
F 250152 Mantilles


25 Манто
E 250086 Coats
F 250086 Manteaux


25 Меха [одежда]
E 250049 Furs [clothing]
F 250049 Fourrures [vetements]


25 Митенки
E 250099 Mittens
F 250099 Mitaines
F 250099 Mitons


25 Митры [церковный головной убор]
E 250100 Miters [hats]
E 250100 Mitres [hats]
F 250100 Mitres [habillement]


25 Муфты [одежда]
E 250097 Muffs [clothing]
F 250097 Manchons [habillement]


25 Муфты для ног
E 250133 Footmuffs, not electrically heated
F 250133 Chancelieres non chauffees electriquement


25 Набойки для обуви
E 250116 Boots (Heelpieces for -)
E 250116 Heelpieces for boots and shoes
E 250116 Shoes (Heelpieces for -)
F 250116 Chaussures (talonnettes pour -)
F 250116 Talonnettes pour les chaussures


25 Нагрудники детские [за исключением бумажных]
E 250128 Bibs, not of paper
F 250128 Bavettes non en papier
F 250128 Bavoirs non en papier


25 Накидки меховые
E 250074 Fur stoles
E 250074 Stoles (Fur -)
F 250074 Etoles [fourrures]


25 Наушники [одежда]
E 250059 Ear muffs [clothing]
F 250059 Couvre-oreilles [habillement]


25 Носки
E 250036 Socks
F 250036 Chaussettes


25 Обувь купальная
E 250004 Bath sandals
E 250005 Bath slippers
F 250004 Bain (sandales de -)
F 250005 Bain (souliers de -)


25 Обувь пляжная
E 250105 Beach shoes
F 250105 Chaussures de plage
F 250105 Plage (chaussures de -)


25 Обувь спортивная
E 250132 Sports shoes *
E 250141 Boots for sports *
E 250141 Sports (Boots for -) *
E 250145 Boots (Ski -)
E 250145 Ski boots
F 250145 Chaussures de ski
F 250141 Chaussures de sport *
F 250145 Ski (chaussures de -)
F 250141 Sport (chaussures de -) *
F 250132 Sport (souliers de -) *


25 Обувь*
E 250003 Footwear *
F 250003 Chaussures *


25 Одежда бумажная
E 250122 Paper clothing
F 250122 Vetements en papier


25 Одежда верхняя
E 250066 Outerclothing
F 250066 Dessus (vetements de -)


25 Одежда готовая
E 250057 Ready-made clothing
F 250057 Confectionnes (vetements -)


25 Одежда для автомобилистов
E 250002 Motorists' clothing
F 250002 Automobilistes (habillement pour -)


25 Одежда для велосипедистов
E 250065 Cyclists' clothing
F 250065 Cyclistes (habillement pour -)


25 Одежда для гимнастов
E 250149 Clothing for gymnastics
F 250149 Vetements de gymnastique


25 Одежда из габардина
E 250077 Gabardines [clothing]
F 250077 Gabardines [vetements]


25 Одежда из джерси
E 250089 Jerseys [clothing]
F 250089 Jerseys [vetements]


25 Одежда из искусственной кожи
E 250150 Clothing of imitations of leather
E 250150 Leather (Clothing of imitations of -)
F 250150 Cuir (vetements en imitations du -)
F 250150 Vetements en imitations du cuir


25 Одежда кожаная
E 250151 Clothing of leather
E 250151 Leather (Clothing of -)
F 250151 Cuir (vetements en -)
F 250151 Vetements en cuir


25 Одежда трикотажная
E 250071 Knitwear [clothing]
F 250071 Tricots [vetements]


25 Одежда форменная
E 250119 Uniforms
F 250119 Uniformes


25 Одежда*
E 250045 Clothing *
F 250045 Habillement (articles d'-) *
F 250045 Habits *
F 250045 Vetements *


25 Окантовка металлическая для обуви
E 250048 Boots (Iron fittings for -)
E 250048 Fittings of metal for shoes and boots
E 250048 Shoes (Iron fittings for -)
F 250048 Chaussures (ferrures de -)
F 250048 Ferrures de chaussures


25 Орари [церковная одежда]
E 250098 Maniples
F 250098 Manipules [liturgie]


25 Пальто
E 250115 Coats (Top -)
E 250115 Overcoats
E 250115 Topcoats
F 250115 Paletots
F 250115 Pardessus
F 250115 Surtouts [vetements]


25 Парки
E 250143 Parkas
F 250143 Parkas


25 Пеленки
E 250091 Babies' diapers of textile
E 250091 Babies' napkins of textile
E 250091 Diapers (Babies' -) of textile
E 250091 Napkins (Babies' -) of textile
F 250091 Couches en matieres textiles
F 250091 Langes en matieres textiles


25 Пелерины
E 250102 Pelerines
F 250102 Pelerines


25 Перчатки [одежда]
E 250067 Gloves [clothing]
F 250067 Gants [habillement]


25 Пижамы
E 250108 Pajamas (Am.)
E 250108 Pyjamas
F 250108 Pyjamas


25 Плавки
E 250125 Bathing drawers
E 250125 Bathing trunks
E 250125 Trunks (Bathing -)
F 250125 Bain (calecons de -)
F 250125 Calecons de bain


25 Платки шейные
E 250069 Scarfs
E 250069 Scarves
F 250069 Foulards


25 Платья
E 250109 Frocks
F 250109 Robes


25 Плащи непромокаемые
E 250087 Waterproof clothing
F 250087 Impermeables


25 Повязки для головы [головные уборы]
E 250142 Headbands [clothing]
F 250142 Bandeaux pour la tete [habillement]


25 Подвязки
E 250038 Garters
F 250038 Jarretieres


25 Подвязки для носков
E 250037 Sock suspenders
F 250037 Chaussettes (fixe- -)
F 250037 Chaussettes (supports- -)
F 250037 Fixe-chaussettes
F 250037 Supports-chaussettes


25 Подвязки для чулок
E 250039 Stocking suspenders
F 250039 Jarretelles


25 Подкладки готовые [элементы одежды]
E 250068 Linings (Ready-made -) [parts of clothing]
E 250068 Ready-made linings [parts of clothing]
F 250068 Doublures confectionnees [parties de vetements]


25 Подмышники
E 250017 Dress shields
E 250017 Shields (Dress -)
F 250017 Bras (dessous-de- -)
F 250017 Dessous-de-bras


25 Подошвы
E 250129 Soles for footwear
F 250129 Semelles


25 Подтяжки
E 250018 Braces for clothing [suspenders]
E 250018 Suspenders
F 250018 Bretelles


25 Полуботинки на шнурках
E 250019 Lace boots
F 250019 Brodequins


25 Пояса [одежда]
E 250031 Belts [clothing]
F 250031 Ceintures [habillement]


25 Пояса-кошельки
E 250160 Belts (Money -) [clothing]
E 250160 Money belts [clothing]
F 250160 Ceintures porte-monnaie [habillement]
F 250160 Porte-monnaie (ceintures -) [habillement]


25 Приданное для новорожденного
E 250092 Layettes [clothing]
F 250092 Layettes


25 Приспособления, препятствующие скольжению обуви
E 250001 Boots (Non-slipping devices for -)
E 250001 Non-slipping devices for boots and shoes
E 250001 Shoes (Non-slipping devices for -)
F 250001 Antiderapants pour chaussures
F 250001 Chaussures (antiderapants pour -)


25 Пуловеры
E 250107 Pullovers
F 250107 Pull-overs


25 Пятки для чулок двойные
E 250008 Heelpieces for stockings
E 250008 Stockings (Heel pieces for -)
F 250008 talonnettes pour les bas
F 250008 bas (talonnettes pour les -)


25 Ранты для обуви
E 250118 Boots (Welts for -)
E 250118 Shoes (Welts for -)
E 250118 Welts for boots and shoes
F 250118 Chaussures (trepointes de -)
F 250118 Trepointes de chaussures


25 Ризы[церковное облачение]
E 250035 Chasubles
F 250035 Chasubles


25 Рубашки
E 250042 Shirts
F 250042 Chemises


25 Сабо [обувь]
E 250110 Wooden shoes
F 250110 Sabots [chaussures]


25 Сандалии
E 250111 Sandals
F 250111 Sandales


25 Сапоги
E 250014 Boots *
F 250014 Bottes *


25 Сари
E 250154 Saris
F 250154 Saris


25 Свитера
E 250034 Sweaters
F 250034 Chandails


25 Союзки для обуви
E 250061 Footwear uppers
E 250061 Uppers (Footwear -)
F 250061 Chaussures (empeignes de -)
F 250061 Empeignes


25 Стельки
E 250041 Inner soles
F 250041 Semelles interieures


25 Тоги
E 250117 Togas
F 250117 Toges


25 Трусы
E 250112 Underpants
F 250112 Slips


25 Туфли гимнастические
E 250085 Gymnastic shoes
F 250085 Gymnastique (souliers de -)


25 Туфли комнатные
E 250101 Slippers
F 250101 Chaussons
F 250101 Pantoufles


25 Туфли*
E 250130 Shoes *
F 250130 Souliers *


25 Тюрбаны
E 250156 Turbans
F 250156 Turbans


25 Уборы головные
E 250009 Berets
E 250012 Caps [headwear]
E 250046 Hats
E 250047 Headgear for wear
E 250076 Top hats
F 250012 Barrettes [bonnets]
F 250012 Bonnets
F 250009 Berets
F 250012 Casquettes
F 250046 Chapeaux
F 250047 Chapellerie
F 250012 Coiffes
F 250047 Coiffures [chapellerie]
F 250076 Hauts-de-forme


25 Фартуки [одежда]
E 250096 Aprons [clothing]
F 250096 Tabliers [vetements]


25 Халаты
E 250033 Dressing gowns
E 250033 Gowns (Dressing -)
E 250127 Bath robes
E 250127 Robes (Bath -)
F 250127 Bain (peignoirs de -)
F 250033 Chambre (robes de -)
F 250033 Peignoirs
F 250033 Robes de chambre


25 Части обуви носочные
E 250016 Footwear (Tips for -)
E 250016 Tips for footwear
F 250016 Bouts de chaussures
F 250016 Chaussures (bouts de -)


25 Чепчики для душа
E 250158 Caps (Shower -)
E 250158 Shower caps
F 250158 Bonnets de douche
F 250158 Douche (bonnets de -)


25 Чулки
E 250006 Stockings
F 250006 Bas


25 Чулки, абсорбирующие пот
E 250007 Stockings (Sweat-absorbent -)
F 250007 Bas sudorifuges


25 Шали
E 250032 Shawls
F 250032 Chales


25 Шапочка круглая неглубокая без полей
E 250024 Skull caps
F 250024 Calottes


25 Шапочки купальные
E 250124 Bathing caps
F 250124 Bain (bonnets de -)


25 Шарфы
E 250070 Sashes for wear
F 250070 Echarpes


25 Шипы для бутсов
E 250134 Football boots [shoes] (Studs for -)
E 250134 Studs for football boots [shoes]
F 250134 Chaussures de football (crampons de -)
F 250134 Crampons de chaussures de football
F 250134 Football (crampons de chaussures de -)


25 Штанишки детские
E 250058 Babies' pants
F 250058 Couches-culottes *
F 250058 Culottes (couches--) *


25 Штрипки
E 250083 Gaiter straps
E 250083 Straps (Gaiter -)
E 250083 Trouser straps
F 250083 Pieds (sous- -)
F 250083 Sous-pieds


25 Шубы
E 250103 Pelisses
F 250103 Pelisses


25 Эспадриллы
E 250073 Esparto shoes or sandals
F 250073 Espadrilles


25 Юбки
E 250090 Skirts
F 250090 Jupes


25 Юбки нижние
E 250144 Petticoats
F 250144 Jupons